The jade orchid Vimefulland, bảng giá, thiết kế, chính sách