Có nên đầu tư vào dự án Athena Fulland không?

Có nên đầu tư vào dự án Athena Fulland không?